Aanvullende informatie overdracht woning

De geldstromen van de overdracht van de woning zullen lopen via de kwaliteitsrekening van ons kantoor. De koper dient op deze kwaliteitsrekening de koopsom met de bijkomende kosten te storten. Indien de koper de koopsom met bijkomende kosten (deels) financiert met een hypothecaire geldlening, dan zal de notaris de gelden bij uw bank opvragen per datum van de overdracht.
De notaris zal zorgdragen dat de op de woning rustende hypotheken en/of beslagen zullen worden afgelost en de inschrijvingen daarvan in het kadaster worden doorgehaald.

Voor informatie over de regelgeving en de gang van zaken bij de koop van een woning verwijzen wij u naar de brochure “Woning kopen”, te openen via onderstaande link: https://www.notaris.nl/een-woning-kopen-of-verkopen/brochure-woning-kopen

Nota van afrekening

Een aantal dagen voor de datum van de overdracht ontvangt u de nota van afrekening inzake uw aan- of verkoop. Indien uit deze nota van afrekening blijkt dat u een bedrag moet bijbetalen, dan moet dit bedrag uiterlijk op het moment van passeren van de akte van levering zichtbaar bijgeschreven staan op onze kwaliteitsrekening.
De gelden die worden overgemaakt ter voldoening van het bedrag dat is vermeld op de nota van afrekening dienen afkomstig te zijn van een bankrekening welke op uw naam is gesteld.

Indien de gelden afkomstig zijn van een bankrekening welke NIET op uw naam is gesteld, dan kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) de betaling niet geaccepteerd worden.
Vriendelijk verzoeken wij u met klem voorafgaand aan de overdracht contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier wanneer u voor de overdracht gelden van derden gebruikt.
De rechtsverhouding tussen de derde en u dient onderzocht te worden. Wij ontvangen daarom graag een overeenkomst waaruit uw rechtsverhouding met de derde blijkt, zoals een geldleningsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst. Daarnaast dienen wij in het bezit te worden gesteld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van die derde.

Storten waarborgsom

Indien verkoper en koper met elkaar zijn overeengekomen dat koper zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen en koper een waarborgsom stort, dan is de vorige alinea van overeenkomstige toepassing op de storting van een waarborgsom.
De waarborgsom dient op onze kwaliteitsrekening overgemaakt te worden o.v.v. “(dossiernummer) – waarborgsom”.

Vestiging (overbruggings-)hypotheek of beslag op de woning na ondertekening koopcontract

Als na ondertekening van het koopcontract een (overbruggings-)hypotheek, dan wel een beslag op de verkochte woning wordt gelegd, dan dient verkoper ons zo spoedig mogelijk hierop te attenderen. De inschrijvingen hiervan dienen doorgehaald te kunnen worden alvorens de overdracht door kan gaan.
Als op de afgesproken passeerdatum blijkt dat op de woning een (overbruggings-) hypotheek is gevestigd en/of een beslag is gelegd, dan wordt de overdracht uitgesteld totdat de toezegging(en) binnen is/zijn dat de overbruggingshypotheek kan worden doorgehaald en/of het beslag van de woning af kan.
Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van verkoper.

Derdengeldenrekening

Banken brengen notariskantoren kosten in rekening voor het aanhouden van een derdengeldenrekening en de transacties die ten behoeve van clienten van het notariskantoor op deze derdengeldenrekening plaatsvinden. Ons notariskantoor is genoodzaakt om de kosten voor het aanhouden van een derdengeldenrekening als ook de werkzaamheden die voor het beheer van de derdengeldenrekening moeten worden verricht, door te belasten aan haar cliënten.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten