Verklaring omtrent de gang van zaken bij het protocol van voormalig notaris Blijleven

In 2014 is notaris Blijleven uit het ambt ontzet, na reeds in 2013 geschorst en in staat van faillissement verklaard te zijn. In 2013 is het protocol van oud-notaris Blijleven toegewezen aan notaris B.J. Van Ligten en aan deze overgedragen.

Na de overdracht van het protocol Blijleven is gebleken dat in de loop der jaren op meerdere fronten zaken niet correct waren afgehandeld. De bekende feiten die ook in de media aandacht hebben gekregen bleken niet op zichzelf te staan. De feitelijke staat van het protocol was voor de overdracht van het protocol ook bij het ministerie en bij de KNB niet bekend. Pas na de overdracht is de feitelijke staat van het protocol geleidelijk aan steeds meer inzichtelijk geworden.

De opvolgend notaris Van Ligten heeft vervolgens met veel inspanningen op diverse terreinen uiteindelijk helderheid kunnen verschaffen aan de gedupeerde cliënten. De afwikkeling van het protocol heeft door de veelheid aan vraagstukken die spelen langer geduurd dan te doen gebruikelijk. Notaris Van Ligten heeft getracht de afwikkeling van de dossiers gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk af te handelen.

Notaris Van Ligten, de KNB en het Ministerie van Veiligheid en Justitie betreuren de omstandigheid dat de gedupeerde cliënten langer op helderheid in hun dossier hebben moeten wachten. Op dit moment lijkt er echter voldoende duidelijkheid te zijn om de laatste lopende dossiers af te wikkelen. De KNB is nauw betrokken geweest bij de afwikkeling van de dossiers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNB spreken hun waardering uit voor het feit dat het protocol inmiddels op orde is gebracht.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNB willen daarnaast benadrukken dat een opvolgend protocolhouder geen enkel verwijt treft en dat de opvolgend protocolhouder in beginsel noch tuchtrechtelijk noch civielrechtelijk aansprakelijk is voor in het verleden (voor de overdracht) door oud-notaris Blijleven gemaakte en niet aan Van Ligten toerekenbare fouten in dit protocol.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten