Wat is Estate Planning?

Dit kan zijn het ondernemingsrecht, waarbij bijvoorbeeld certificering van aandelen en de ondernemingsscan vaak aan de orde komen. Bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie is het van groot belang om voor vererving en/of schenkingen zoveel mogelijk gebruik te maken van de soepele waarderingsmethodiek en de vrijstelling voor het schenkings- en successierecht. Daarnaast is er aandacht voor de positie van de kinderen die het bedrijf niet overnemen.

Geldleningen aan kinderen voor de aankoop van een huis zijn actueel en fiscaal interessant. Het aanpassen of maken van een testament is daarbij belangrijk.

Het maken van en testament en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden heeft vaak grote persoonlijke gevolgen, die soms zwaarder wegen dan de fiscale voordelen. Een schenkingsplan maakt vaak onderdeel uit van het estateplanningsadvies, waarbij van geval tot geval wordt bekeken welke vorm van schenken het beste is. Ook voor mensen zonder kinderen kan een goed advies grote besparingen aan successierecht opleveren, bijvoorbeeld door het maken van een goed-doel-testament.

Hieronder kunt u meer lezen over Estate Planning.

1. Fiscale benadering

Estate-Planning zou eenvoudigweg omschreven kunnen worden als het zoeken naar wegen om het tijdens ons leven vergaarde vermogen fiscaalvriendelijk over te laten gaan naar de ons opvolgende generatie.

Door het tijdig nemen van de juiste maatregelen kan een veelal aanzienlijke, soms zelfs zeer aanzienlijke belastingbesparing worden verkregen. Afhankelijk van de gekozen oplossingen kan dit al tijdens leven een besparing zijn van Inkomstenbelasting, zij het dat in het kader van Estate-Planning de nadruk ligt op het besparing van successiebelasting.

2. Erfrechtelijke benadering

Het is uiteraard van het grootste belang dat uw vermogen zoveel mogelijk daar terecht komt waar u dit wenst en op een wijze die u wenst, met alle eventuele beschermende bepalingen die noodzakelijk of gewenst zijn. Ieders situatie vraagt daarbij een eigen aanpak. Ieders leven heeft een eigen kleur.

Dit kan betekenen dat het overweging verdient reeds tijdens uw leven enige maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het doen van schenkingen, het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden, het aangaan van een vennootschap onder firma met de bedrijfsopvolger, de reorganisatie van uw B.V. of het certificeren van uw aandelen in de B.V.

Wanneer het wettelijk erfrecht niet volledig aansluit op de door u gewenste situatie, zult u dit in een testament moeten vastleggen. Te denken valt aan de bescherming van de langstlevende echtgenoot, de aanwijzing van de langstlevende partner als erfgenaam, de bescherming van een of meer kinderen, de benoeming van anderen dan de wettelijke erfgenamen.

De fiscale consequenties verdienen daarbij alle aandacht.

De juridische en fiscale gevolgen van de te nemen maatregelen dienen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen te worden. Wij willen u daarbij met onze ervaring en deskundigheid op het gebied van het familierecht en belastingrecht graag behulpzaam zijn, zo u wenst tezamen met uw accountant, belastingadviseur of beleggingsadviseur.

3. Waarom Estate Planning?

Het belang van Estate-Planning is gelegen in het feit dat de Nederlandse Successiewet een dubbel progressief tarief kent:

  • hoe méér vermogen vererft, hoe hoger het tarief
  • hoe verder de verwantschap tussen erflater en erfgenaam, hoe hoger het tarief

Daarnaast bepaalt de Successiewet dat hetgeen wordt verkregen uit een nalatenschap, moet worden gewaardeerd naar de waarde per de sterfdag. Die waarde is soms in zekere mate te beïnvloeden.

Ten slotte verdient het in het kader van een bedrijfsopvolging alle aandacht tijdig maatregelen te nemen om een opvolgend ondernemer niet in liquiditeitsproblemen te brengen.

Sinds kort is het bovendien van het grootste belang de vererving van ondernemingsvermogen en aanmerkelijk-belang-aandelen zorgvuldig te regelen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid uitstel en/of vermindering van successierecht op deze vermogensbestanddelen te verkrijgen.

4. Fiscale Faciliteiten voor ondernemers

Belangrijk voor iedere ondernemer: zijn huwelijkse voorwaarden en testamenten zo opgesteld dat de ondernemersvrijstellingen voor het successierecht voldoende benut worden?

Met het nieuwe erfrecht zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen om een bedrijfsopvolging bij testament beter te regelen. Het blijft uiteraard de voorkeur verdienen dit bij leven zoveel mogelijk voor te bereiden, maar ook een ondernemer is niet gevrijwaard van calamiteiten en dus is een goede testamentaire regeling een must voor de ondernemer die de belangen van zijn onderneming (en de waarde van die onderneming) beschermt.

Ook de belastingdienst heeft oog voor de bedrijfsopvolging in verband met overlijden. In de Successiewet is een regeling opgenomen die moet voorkomen dat de bedrijfsopvolger tengevolge van de aanslag successierecht in liquiditeitsproblemen komt, waarmee wellicht zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. De regeling geldt zowel voor een eenmanszaak, een aandeel in een personenvennootschap als voor een pakket aanmerkelijk-belang aandelen in een B.V.

5. Kosten verbonden aan Estate-Planning

Het valt niet eenduidig aan te geven welke kosten zijn verbonden aan een verantwoorde Estate-Planning. De maatregelen kunnen variëren van betrekkelijk eenvoudig tot zeer complex. Vaak kan een gedegen testamentaire regeling voldoende zijn; soms is het aan te bevelen daarnaast huwelijksvoorwaarden te wijzigen en/of een plan voor schenkingen op te zetten. De kosten kunnen daardoor variëren. Uitgangspunt moet echter steeds zijn dat het fiscale voordeel ruimschoots opweegt tegen de kosten die aan Estate-Planning zijn verbonden.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten