Is mediation iets voor u? Doe de zelftest!

Geef 1 punt voor elke vraag waarin u het antwoord van de eerste kolom (links) van toepassing vindt, 2 punten voor de middelste kolom en 3 punten voor de laatste kolom (rechts).

De score

Naast de totaalscore kan ook één bepaald aspect in een individueel geval van doorslaggevende  betekenis zijn. Kolom 1 is dan een indicatie voor een rechtsgang, kolom 3 voor mediation.

   • 0-40 punten of vooral kolom 1 en/of 2: Een gerechtelijke procedure of arbitrage zal waarschijnlijk meer aan uw wensen tegemoetkomen.
   • 35-75 punten of vooral kolom 3 en/of 2: Mediation, onderhandelen of een vergelijkbare methode is waarschijnlijk meer in uw belang.

  De zelftest

  A U en de wederpartij 1 punt 2 punten 3 punten
  1 Zijn er meer dan 2 partijen bij het conflict betrokken? Nee Ten dele Ja
  2 Ziet u mogelijkheden voor onderhandelen of het doen van een aanbod? Nee Ten dele Ja
  3 Wordt van buitenaf druk op u uitgeoefend om snel tot een afronding te komen? Nee Ten dele Ja
  4 Is sprake van een langdurige relatie tussen u en de wederpartij? Nee Ja, maar de relatie is niet zo belangrijk Ja, en de relatie is belangrijk
  5 Hebt u in de toekomst nog te maken met de wederpartij? Nee We komen elkaar waarschijnlijk wel tegen Ja
  6 Is het voor u van belang dat de wederpartij nu eens goed naar uw verhaal luistert? Nee Ten dele Ja
  Aantal ___ x 1 = ___ x 2 = ___ x 3 =
  Totaal A
  B Uw belangen en wensen 1 punt 2 punten 3 punten
  7 Is het een principiële kwestie voor u? Ja Ten dele Nee
  8 Maakt een beslissing door een onafhankelijke derde de afstemming met uw achterban eenvoudiger?  Ja  Ten dele Nee of niet van toepassing
  9 Is vertrouwelijkheid belangrijk voor u? Spelen gevoelige thema’s een rol? Nee Ten dele Ja
  10 Wilt u (ook) een gedragsverandering of iets anders bewerkstelligen dat alleen via een andere manier dan een rechterlijke uitspraak te realiseren is? Nee Ten dele Ja
  11 Is het voor u belangrijk dat u officieel gelijk krijgt of dat u een openbare rehabilitatie krijgt? Ja Ten dele Nee
  12 Betreft het een zeer belangrijke kwestie waarbij grote belangen op het spel staan, zodat het belangrijk is zelf invloed te kunnen uitoefenen op het resultaat? Nee Ten dele Ja
  13 U kunt goed voor uw eigen belangen op komen deze ook verwoorden. Nee Ten dele Ja
  Aantal ___ x1 = ___ x 2 = ___ x 3 =
  Totaal B
  C Het conflict of geschil 1 punt 2 punten 3 punten
  14 Spelen meerdere conflicten tegelijkertijd? Nee Ten dele Ja
  15 Gaat uw conflict vooral over geld of de verdeling van middelen? Ja Ten dele Nee
  16 Is er voornamelijk onenigheid over de uitleg van nieuwe regelgeving of een ander juridisch vraagstuk? Ja Ten dele Nee
  17 Zijn er bijkomende vraagstukken, bijvoorbeeld een communicatiestoornis, onbegrip, onduidelijkheid, inschattingsfouten, emotionele thema’s? Nee Ten dele Ja
  18 Is het geschil inhoudelijk complex? Dat wil zeggen zijn er meerdere thema’s die ten dele met elkaar samenhangen en waarvoor tegelijkertijd een oplossing moet worden gezocht, of het betreft technisch ingewikkelde of specialistische materie. Nee Ten dele Ja
  19 Is met een beslissing van de rechter of arbiter uw conflict opgelost? Ja Ten dele Nee
  Aantal ___ x 1 = ___ x 2= ___ x 3 =
  Totaal C
  D Procedure/ traject en resultaat 1 punt 2 punten 3 punten
  20 Hoe (formeel) vastgelegd en gereglementeerd moet de procedure/ het traject zijn? Strikte procedure Enig houvast is prettig Zo flexibel mogelijk
  21 Wilt u dat het geschil snel uit de wereld is? Nee Zou prettig zijn Ja
  22 Is het belangrijk dat u de garantie heeft dat u aan het eind van de procedure/ het traject in elk geval een oplossing heeft? Ja Ja, maar niet tegen elke prijs Nee, ik wil de juiste oplossing
  23 Hoe belangrijk is het voor u de kosten in eigen hand te houden? Niet zo heel belangrijk Ten dele van belang Van groot belang
  24 Stel u zou gaan procederen, hoe groot is de kans dat u in het gelijk gesteld zult worden? 80% of meer Tussen de 50% en 80% 50% of minder
  25 Is het eenvoudig uw standpunten te bewijzen? Ja Ten dele Nee
  Aantal ___ x 1 = ___ x 2 = ___ x 3 =
  Totaal D

  Totaal aantal punten categorie A + B + C + D = ___

  Bron: Toolkit mediation, derde druk, blz 376-377.
  Auteur: M.A. Schonewille

  © Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten