Huis en hypotheek

Wat kan de notaris voor mij doen?

Bij de aan- en/of verkoop van een woning, appartement of woonboot komt heel wat kijken.
Hieronder kunt u meer lezen over onze diensten.

1. Koopakte

Veelal wordt de “voorlopige” koopakte opgesteld door de makelaar. Toch kan het zinvol zijn de koopakte door een notaris te laten opstellen en in het zijn bijzijn van een notaris te ondertekenen. Dit speelt helemaal indien er geen makelaar bij de transactie betrokken is en/of indien er bijzondere omstandigheden spelen waarbij het belangrijk kan zijn dat een onafhankelijk en onpartijdig jurist de gemaakte afspraken goed verwoordt in de koopovereenkomst. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze meerwaarde ligt in dit opzicht in het voorkomen van problemen en onduidelijkheden bij de eigendomsoverdracht.

2. Kopersbescherming / bedenktijd

Een ander voordeel van notariële tussenkomst bij de koopakte ligt in de mogelijkheid de koopakte direct na ondertekening in de Openbare Registers in te schrijven. Volgens het nieuwe kooprecht heeft een particuliere koper van een woonhuis recht op 3 dagen bedenktijd waarna inschrijving van de koopakte in de Openbare Registers kan plaatsvinden. Een notariële koopakte mag tijdens de bedenktijd worden ingeschreven waarmee de koper direct na ondertekening van de koopakte beschermd kan worden tegen een eventuele beslag, faillissement en/of doorverkoop aan de zijde van verkoper.

3. Hypotheekakte

Om de aankoop van een woning te financieren wordt vaak een geldlening afgesloten bij een bank. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze geldlening wordt ten behoeve van die bank een hypotheekrecht gevestigd. Met dit hypotheekrecht verkrijgt de bank zekerheid; indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de geldleningovereenkomst heeft de bank in het uiterste geval het recht de woning in het openbaar te veilen en de verkoopopbrengst te gebruiken om het verschuldigde in te lossen. De rechten waarmee de bank zich indekt kunt u voor kennisgeving aannemen indien u gewoon op tijd het maandelijks verschuldigde voldoet.

4. Hogere inschrijving hypotheek

Vaak wordt het hypotheekrecht versterkt voor al hetgeen de schuldenaar uit welke hoofde dan ook in de toekomst verschuldigd is aan de bank. De bank zal in zo’n geval bereid zijn het bedrag van de inschrijving hoger vast te stellen dan het bedrag dat u leent. Op deze manier kunt u in de toekomst met de bank overeenkomen een extra lening aan te gaan zonder dat u daarvoor een extra hypotheekakte moet laten opmaken bij de notaris, met alle notariskosten en inschrijvingskosten bij het kadaster vandien.

5. Hypotheekrente en inkomstenbelasting

Het fiscale aspect van het afsluiten van een hypothecaire geldlening is met de veranderde wetgeving steeds een belangrijker punt geworden. De rente is immers alleen volledig in Box 1 aftrekbaar voorzover de rente betaald wordt voor een financiering die betrekking heeft op de aanschaf en/of verbetering van de woning. Bovendien dient het bedrag van de overwinst – behaald bij de verkoop van de woning – niet te worden bijgeleend en is renteaftrek voor dat bedrag dus niet meer mogelijk.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten